Úvod do sexuální magie

Sexuální magie je vědomým přitahováním a vysíláním popudových sil, které přitahuje z určitých sfér, vytvářených vrstvami těchto sil, a vysílá je do prostorů odpovídajících těmto sférám, prostřednictvím obřadů, rituálů, obětí a modliteb. Její povaha je určena směrem a formou užité síly, rozeznáváme formu mužskou nebo ženskou, kladnou nebo zápornou, směr je tvořící nebo ničící.

Mág neboli operatér ovládá, poutá a uvolňuje skryté síly neboli určité silové víry, které mu dávají schopnost ovládnout určitou osobu a působit na ni v dobrém nebo zlém úmyslu, pokud na základě určitých výpočtů sestaví magický horoskop dané osoby, k čemuž potřebuje přesnou dobu a místo jejího zrození. Magické plození má základ v dvojpohlavní jednotě, pohlavního pocitu a psychické smyslnosti, a má za úkol posilovat slabší část obou proudů vniknutím do pohlavní sféry média, aby se vytvořilo určité napětí a magickým plozením se opět uvolnilo. Mág čerpá z látky pohlavních prvků a silou vůle a své představy vytváří nové mentální útvary. Neboť pohlavní orgány, které se nacházejí v nepřetržité vibraci, jsou schopny v astrálu plodit určité energie. Organické zbytnění mužského údu  s výstřikem spermatu je na astrální úrovni vyslání plodícího silového proudu solární mužské plodivé síly. Sliznice ženského ústrojí jsou naopak vibrujícími blanami k zachycování astrálních plodivých proudů a vysílají i určité lunární vibrace. Pokud mág ovládne silové a elementární proudy, které během pohlavní extáze řídí, může vytvořit mentální útvar podle druhu, síly a směru magického pohlavního aktu. Musí pojmout co nejvíce lunární astrální síly z pohlavního ústrojí, sluneční pleteně a sleziny média a dalším závitnicovým vířením tyto astrální víry formovat v nový útvar. Je důležité, aby při tom nastalo spontánní zdvojení astrálního těla média, které je možno usnadnit hašišem a předchozím vetřením spermatu magika do sluneční pleteně média.

Při operaci musí být médium nahé, uvolnit se a zavřít oči, operatér ho zmagnetizuje a přizpůsobí svůj dech dechu média, prozáří svou rukou jeho sluneční pleteň a zharmonizuje a sloučí obě aury. Operaci možno podpořit magnetickými tahy nad tělem média, silným třením kůže plochami dlaní, zaměněním polarity pomocí magnetických tahů pod nohami a opětným tažením zpět. Médium má při tom mít zavřené oči a hledět k temenu hlavy, směrem k šišinkové žláze, médium je však nutno cvičit po řadu měsíců a jeho výcvik se provádí jednak pravidelným ovlivňováním a přísnou kontrolou jeho psýchy, jednak i cílevědomými pohlavními akty. Doba a čas magických souloží se řídí takzvanými kosmickými vstupními branami do horoskopu média. U operatéra sexuální magie nesmí při magické souloži nikdy dojít k výronu v ženských pohlavních orgánech, neboť spermatický výměšek se soustředěně vtírá do slunečního pleteně média.

Astrální útvary inkubů a sukkub se rodí ze spermatických fluidálních sil člověka-média, který se nachází v imaginačním stavu. Tyto útvary se živí erotickým vyzařováním, spermatem a poševním hlenem a mohou se takto poměrně po dlouhou dobu udržovat. Naopak pohlavní krevní astrální útvary se živí emanacemi menstruační krve a potem pohlavních orgánů až do doby, kdy ztrácejí sexuální vibraci a přecházejí do oblasti čistě krevních útvarů, které se živí emanacemi čerstvé krve, jež jsou ve svých vibracích vázány na fluidální krevní esenci a na astrální úrovni vibrují v infračervené oblasti. Astrální mentální útvary závisti, nenávisti a ostatních negativních emocí nepřicházejí v sexuální magii v úvahu, neboť náležejí do odvětví černé magie. Astrální krevní útvary však potřebují čerstvou a teplou krev, neboť krev se sníženou teplotou a její esence již není pro ně více poživatelná.

V sexuální magii se používá čerstvé krve ke zhotovování talismanických voltů, talismanů a pantáklů, naproti tomu v sympatické magii se používá teplé krve pro její silný vliv a emanaci, neboť na ni lze vázat léčitelské síly.

K plození astrálních mentálních útvarů se dále používá sperma spojené s poševním hlenem, které prýští po vykonané souloži z pochvy média, kde došlo ke sloučení solárních a lunárních sil. Je to však jediná operace v sexuální magii, kdy je dovolen výron semene v ženském pohlavním ústrojí.

Sexuální praxe musí být konána po západu v příznivých hodinách Venuše a Luny, operace musí začít až tehdy, kdy se médium nachází v žádaném vibračním stavu vzrušení, akcesorní orgány a klitoris musí být zarudlé zvýšeným krevním oběhem, poprsí naběhlé a bradavky vzpřímeny. Operatér si musí třít ruce ve vlastní moči, než začne dělat magnetické tahy médiu. Při operaci musí být všechny symboly, glypy, pečeti a talismany vyryty na kovech analogických planetám podle povahy konaných rituálů nebo nakresleny na panenském pergamenu. Mág musí mít vydělanou kůži nenarozeného jehněte nebo telete, která je nejpoužívanějším pergamenem v sexuální magii, musí být posvěcena za použití kuřidel a magnetizována. V černé magii se musí použít vydělaná a posvěcená lidská kůže. Praxe sexuální magie vyžaduje, aby pásek pergamenu byl svinutý a vložil se do pohlavního ústrojí panny na dobu lunárního měsíce. Po uplynutí této doby a vykonané rituální souloži, kdy panna obětuje operatérovi své panenství, se pergamen z pochvy vyjme a je zvlhčený poševním hlenem, čerstvou krví hymenu a semenem. Následným rituálem vytvoří magik určité astrální mentální útvary, které je možné udržovat na živu po týdny, měsíce i celé roky neustálým přiváděním sil, které potřebují k životu. Při tvoření útvarů je nutné použít i určité vonné esence, neboť čich je smyslem metafyzickým a je důležité, aby se pocit vůně dostal do podvědomí, a stupňoval se dále až k afektu. Jelikož čich a sexualita se prolínají, používají se v sexuální magii vůně označované za vůně sexuální, aby byly tyto afekty u média účelně stupňovány, jsou to především mošus, ambra, vanilka, růže, karafiát, fialka, jasmín, při operacích lze používat i destilát ze směsi kaštanových květů, dřišťálu a vanilky, který odpovídá vůni čerstvého spermatu mladého muže, a jež působí na pohlavní sféru ženy velmi silně a kladně. Dále k systematické přípravě média patří ovlivňování jeho snového života operatérem tak, že spícímu médiu přikládá na obličej látku napuštěnou vůní a potem ze své pohlavní krajiny, takže podvědomí média je ve spánku stále nuceno se zabývat jeho osobností a sexuální energií.

Tato sexuální magie tedy znamená v praxi to, že její pomocí za určitých podmínek se vytváří v astrálu určité dynamizované astrální útvary, s nimiž je pak možno dále magicky pracovat. Rozhodujícím rituálem je transformace orgiastického zážitku v určitý magický akt, vyjádřený spojením vůle operatéra a imaginace média, spojená s určitým posismem a příslušnými astrologickými korespondencemi s jejich doprovodnými činiteli jako jsou zejména hudba a vůně, tzn. že je-li orgiastický zážitek, vyvolaný v určitou dobu, místě a podmínkách, nahrazen živě imaginovanou vůlí, vyvolává magické účinky. Imaginací se v astrálu vytvářejí tzv. „psychogony“, tj. dynamizované mentální útvary astrálního světa ovládané vůlí operatéra a způsobilé vykazovat určité účinky i v dimenzích světa fyzického, a které mohou účinně působit a ovládat podvědomí a vůli vybraných jedinců a řídit jejich život na mentální úrovni, a jež mohou prakticky ovládat i jejich myšlení a konání, anebo vytvářejí jisté sexuálně-magické otroctví mezi operatérem a médiem (tzv. očarování láskou), dále stimulují a aktivizují určité úrovně animálního „já“, realizují sexuálně rituální výměnu magické energie mezi mužem a ženou, podporují tzv. „astrální sexualitu“ (např. styk se sexuálně magicky vytvořenou sukkubou nebo inkubem), podporují tzv. „rozšíření vědomí“, et cetera.

Vlastní sexuálně magické praxi (autoerotické, homoerotické a heteroerotické) však předchází velmi složitý a náročný psychofyzický výcvik, neboť její realizace v podmínkách sexuálně magické činnosti je velmi obtížná, protože znamená rezignaci na libidinózní stránku sexu, která musí být nahrazena magickými rituály, a při neuváženém praktikování může vést i k úplnému vyčerpání a kómatu operatéra i média, nezřídka i ke smrti (tzv. „mors justi“).