Úvod do Tarotu

Tarot je sada 78 karet, která slouží k hermetické iniciaci nebo divinaci. Karty se dělí na tzv. Velká a Malá Arkána (z latinského Arcanum neboli tajemství). Velkých Arkán je 22, je to BLÁZEN, MÁG, VELEKNĚŽKA, CÍSAŘOVNA, CÍSAŘ, VELEKNĚZ, LÁSKA, VŮZ, SPRAVEDLNOST, POUSTEVNÍK, KOLO ŽIVOTA, SÍLA, VISELEC, SMRT, MÍRNOST, ĎÁBEL, VĚŽ, HVĚZDA, LUNA, SLUNCE, SOUD, SVĚT, dále Malá Arkána tarotu tvoří 56 karet, rozdělených do čtyř sérií po 14 kartách, tato Arkána mají především funkci mantickou, kde jednotlivé série těchto karet tvoří: Žezla (Hole) symbolizující živel Ohně, Poháry (Kalichy) symbolizující živel Vody, Meče symbolizující živel Země a Peníze (Mince) symbolizující živel Vzduchu, dále jsou v každé ze čtyř sérií karty Malých Arkán číslována od jedničky do desítky, po níž následují figury nazvané: Páže, Rytíř, Král a Královna.

Tarot je dnes nejúplnějším a nejsystematičtějším zdrojem poznání klasického hermetismu. A co nám vlastně Tarot odhaluje? Především Velká Arkána popisuje stupně na cestě životem, které jsou nějakým způsobem vždy rozhodující. Jen tím, že rozluštíme hádanku, která nám každá z karet ukládá, můžeme otevřít další cestu vpřed a pokračovat v rozvíjení osobnosti na cestě životem. Ukazuje zejména etapy na cestě k Velkému dílu, tj. fáze spirituální alchymie, fáze velké proměny lidské osobnosti, která je cílem všech esoterických systémů, dále ukazuje souvztažnosti těchto proměn s mystérii a mýty starověku a dále zobrazuje archetypické křižovatky lidského života, tj. etapy rozhodování a volby, životní křižovatky a cesty, kterými je třeba se na těchto křižovatkách ubírat, abychom dospěli k individuaci ve smyslu psychické dospělosti, a realizovali se ve svém životě jako lidské osobnosti ve své duchovní autentičnosti. V tomto smyslu je Tarot dokonalým prostředkem sebepoznávání a sebeprogramování. V této souvislosti je Tarot i nástrojem mantiky či divinace, přičemž nejen zjevuje to, co má nastat, ale i to, jak v osudových okamžicích jednat, abychom neztratili směr žádoucího duchovního vývoje. Studiem a meditací tarotových Arkán si člověk uvědomuje hluboké symboly transcendentního smyslu vlastního bytí, které je současně i bytím světa a vesmíru, neboť lidský mikrokosmos je analogický makrokosmu.

BLÁZEN
…nevíš nic! Všechny cesty k nevině jsou zákonné. Čisté bláznovství je klíčem k iniciativě. Klid se stane překvapením. Buď ani muž, ani žena, zvláště oba v jednom. Buď klidný, dítě ve vejci moudře, dospělé kopí a grál nositi může. Táhni sem tam sám a zpívej. V královském paláci očekávají tě jeho dcery…

Karta symbolizuje člověka vstupujícího do světa a zavinutého do své nevědomosti. Setrvá-li v ní, je bláznem z hlediska esoterního , pokouší-li se ji překonat, je bláznem pro svět, v němž žije a který je ovládán hmotnými cíly a hédonismem. Nula, kterou je tato karta označena, je symbolem „světového vejce“, která v sobě nese zárodky všeho. Proto je tato karta svým způsobem obsažena ve všech zbývajících kartách a dokresluje, byť paradoxně, také vyvrcholení duchovního vývoje, neboť bláznem je v tomto světě každý, kdo pohrdá vším, co svět kolem něj uctívá. Blázen je opakem racionalisty, je tedy zosobněním iracionálního, k němuž patří i tělesná láska (projevující se však pudem, který vyjadřuje pošetilost, neboť vyjadřuje jen touhu těla, neboť se realizuje jen tělesně, tj. slepě a pošetile).

MÁG
…opravdovost sebe samého je významem opravdovosti vůle. Poznej sebe samého skrze svoji cestu! Vypočítej dobře vzorec své cesty. Vytvoř hojně a bohatě, přijmi radostně, rozděl úslužnost, upevňuj kompletně. Pracuj všemocně, vševědoucně, všudypřítomně a pro všechny věčnosti…

Karta symbolizuje myšlenku, která je počátkem všech věcí. Mág je zde umístěn do čela tarotu proto, aby bylo vyjádřeno, že vnímatelný svět není ničím jiným než kouzlem a iluzí, a že člověk do světa vstupující je iluzionistou a hříčkou zdánlivých jevů, rozehrávaných silami, které neznáme. Jsou zde klíčové symboly: hůlka, kterou drží mág v pozdvižené ruce znamenající jeho vůli, a čtyři předměty symbolizující čtyři živly: meč vzduch, pohár vodu, hůl oheň a mince zemi. Na jedné straně kejklíř-iluzionista, a na druhé straně mág, který ovládá neznámé síly, triky, šibalství a žonglérství na jedné a zacílená vůle na druhé straně.

VELEKNĚŽKA

…čistota znamená žít jen pro nejvyšší, a nejvyšší jest všechno. Buď jako bohyně Artemis k bohu Panu. Čti v knize zákona a proraž roušku panenství. Čistý, vznešený a blahovolný vliv přijde jen ve hře a s tím také změna, proměna, výměna, přírůstek, úbytek, kolísání, váhání. Člověk se přiklání ale k tomu, nechat se svésti od okouzlení, a mohl by se stát náměsíčným, pokud by nebylo postaráno o vyrovnanost…

Karta symbolizuje lidské nitro, které je klíčem ke všem tajemstvím, hmota je athanorem ducha. Naznačuje, že tajemství je proniknutelné jen spojením rozumu s intuicí. Vyjadřuje velkou ženskou sílu, ovládající vlastní zdroj života, shromažďující v sobě všechny oživující síly a udržující je až do doby uvolnění, a proto je znázorňována, jak sedí mezi dvojicí pilířů kladné a záporné síly, uvolňující, vstřebávající a sjednocující protikladné energie, na nichž je založen vesmír. Karta vyjadřuje esoterní podstatu ženství a reprezentuje metafyzický ženský princip neboli „transcendentní podstatu lidské sexuality jako posvátného aktu tvoření a současně jako prostředku zdokonalení sebe sama ve spojení s jedincem druhého pohlaví“, přeneseně i se svým archetypem.

CÍSAŘOVNA
..jest to harmonie univerza, kde láska slučuje vůli ke stvoření s porozuměním onoho světa i vesmíru. Rozuměj své vlastní vůli. Miluj a nech milovat. Potěš se každou formou lásky, ale nekrm se tím, nýbrž nadchni se tím…

Karta vyjadřuje, že každému fyzickému bytí předchází mentální skutečnost. Karta je symbolem plodivého, nikoli jen na fyzické úrovni, ale také inspirativního, ženství. Je to jednota matky, manželky, sestry a dcery, jejichž zbraněmi a podněty jsou city, v nichž prožíváme hodnoty věcí. Obohacuje tak poznání muže, který se s ženou setkává nejprve ve vztahu k matce a tento vztah pak promítá do všech dalších setkání. Císařovna se tak stává něžnou vládkyní nebo temnou bohyní, která zde symbolizuje lásku a plodnost, neboť trojka je číslem zrození a syntézy.

CÍSAŘ
…polévej sám sebe vodou, tak se staneš pramenem vesmíru. Najdi sám sebe v každé hvězdě. Využij každou možnost…

Karta vyjadřuje ideu, že tvořiti jest zákon. Karta symbolizuje sílu, vůli a rozum (logika a systém). Císař je imagem ženy, která se s mužstvím setkává nejprve ve vztahu k otci a tento vztah promítá do dalších setkání. Je to obraz imperativu: „Proměň poznané v čin!“, ale i obraz vnitřních principů činnosti vůbec. Císař je knížetem tohoto světa, vládne nad konkrétním, vtěleným, odkud plyne kontrast mezi jeho spodní říší, tedy etymologicky pekelnou (Inferior-Infernalis), a nebeskou říší Císařovny, týkající se přímo duší a čistého ducha. Naopak těla jsou poddána Císaři, jenž je oživuje a řídí, potom co je vytvořil. Sedě na trůnu je Císař symbolem pevnosti, nepohnutelnosti, avšak květ lilie korunující jeho žezlo naznačuje, že jeho vláda a moc je jemně ovlivňována ženskou duší.

VELEKNĚZ
…nabízej panenství vědění a zkušenost svatého anděla strážného. Všechno jiné vede k chybování. Buď atlet osmého stupně jógy: neboť bez toho jsi strojen pro boj…

Ideou karty je, že existuje jen jedna pravda, která má zdánlivě dvojí tvář, podle toho, jak je člověkem přijímána. Velekněz je symbolem tradiční moudrosti a uznávané autority, morálních norem, ale je to symbol i vymyšleného řádu, logické samozřejmosti, která je však i omezující a chladná, neboť je to logika myšlení a nikoli logika citů. Vyjadřuje tedy dogma, které však pochází od člověka jako výsledek lidského chápání a myšlení světa. Ve smyslu náboženském symbolizuje neklidné hledání náboženské pravdy a důvěřivé přilnutí k víře, které však není prosto chyb a bloudění.

LÁSKA
…boží orakel a věštba je dětský hlas lásky ve Tvé vlastní duši. Nevšímej si změny hlasu sirén nebo hlasů přeludů rozumu. Setrvávej v klidu a jednoduchosti a v úkrytu ticha…

Ideou karty je, že symbolizuje rozcestí, rozhodování spojované především s bohem lásky Erótem, ale i obraz muže rozhodujícího se mezi dvěma ženami a je alegorií vnitřních konfliktů vůbec (mezi povinností a citovou závislostí, mezi dvěma přitažlivými cíly, z nichž je možno zvolit jen jediný). Vyjadřuje situaci, v níž se něco obětuje a ztrácí, a něco naopak získává, značí všeobecně lidskou životní křižovatku mezi cestou ke kráse a rozkoši a cestou k oddanosti a povinnosti. Značí, že i v získaném je přítomna ztráta: Amor vzbuzuje svým šípem lásku, ale současně zraňuje či přináší smrt. Tato karta naznačuje volbu mezi duchovností a požitkářstvím. Smysl této karty, jako všech ostatních, je možné vykládat ve třech rovinách: duchovní, duševní a hmotné. Vyjadřuje proto i konflikty adepta zasvěcení, dané tím, že je na své cestě strháván dolů, ke hmotě, musí se tedy stále rozhodovat mezi duchovním a fyzickým.

VŮZ
…potomek supa ztělesňuje dva v jednom: to jest moc vah a vozu v boji protikladů ve vůli si je podrobit…

 Ideou karty je , že pravé vítězství neznamená ani podmanit, ani být podmaněn. Vyjadřuje ovládnutí životních sil, tj. těla, ale v negativním smyslu také člověka, který své pudy „zapřáhl k projížďce životem“. Pán Vozu je tedy především pánem své tělesnosti, a to ve smyslu jejího uplatňování v životě.

SPRAVEDLNOST
…rovnost každé myšlenky skrze její exaktní protiklad, neboť její manželství je zrušením iluzí. Spravedlnost a Pravda, je čin spořádanosti, odklad jedné každé ještě ne určité věci…

Ideou karty je, že přirozené protiklady jsou nepochopitelné jen nezasvěceným, moudrý ví, že bez nich by nebylo spravedlnosti a vyrovnání. Jde však o spravedlnost, která je hlasem svědomí, jenž se ozývá v dospělosti, po dosažení zabezpečení a dosažení svého místa ve světě a který signalizuje, že život byl v jistém smyslu jednostranný, že cosi bylo opomíjeno a že je třeba dosažení rovnováhy. Je to signál nevědomé snahy po individuaci, dosažení duchovní dospělosti, neboť naprostá většina dospělých je duchovně zcela infantilní. Jde tedy především o spravedlnost-přírodu, ale esoterně, nikoli naturalisticky pojatou, jejímž zákonem je harmonie a která soudí přísně každou jednostrannost.

POUSTEVNÍK
…táhni sem a tam zcela sám a nes světlo a svou hůl. A buď tak světlé světlo, na něž nikdo nevidí. Nenech se pohnouti vnějším ani vnitřním. Zachovej klid na všech cestách…

Ideou karty je, že vědění je prostředkem cesty i zbraní. V kladném smyslu je to návrat k sobě samému, sestup do vlastního nitra a rozsvícení tzv. „vnitřního světla“, které zahání stíny a pochybnosti noci. V negativním smyslu je to však cesta s vypůjčeným „světlem“ a berličkou konvencí, kterou obtáčí had egoismu.

KOLO ŽIVOTA
…následuj Osud a nestarej se příliš, kam tě vede. Osa Osudu se nepohne, dosáhneš-li toho cíle…

Ideou karty je, že symbolizuje nejen proměnlivost individuálního života, ale také věčné střídání vlivu sil dobrých a špatných (symbolizuje periodicitu dění). Toto Kolo je mandalou, symbolem psychické úplnosti a vnitřního pořádku. V této kartě vrcholí první polovina Velké Arkány tarotu.

SÍLA
…jemná energie skrze lásku. Ale nech láskou vše pojmout a pohltit. Oslavení jmen nevyslovitelných v pevnosti, neochvějnosti a neobyčejnosti…

 Ideou karty je, že oheň, který slabé spaluje, je životem silných. Symbolicky vyjadřuje kritický vnitřní konflikt, kde „cesta k sobě“ počíná se tímto konfliktem. Na kartě znázorňuje Lev instinktivní síly a Žena personifikuje onu jemnou a vše pronikající sílu, která vše ovládá, tedy nejvyšší formu energie. Konkrétně je touto jemnou silou ono „působení ženské moci, mnohem neodolatelnější v její něžnosti a jemnosti než všechny výbuchy hněvu a brutální síly mužské“. Symbolicky řečeno znamená, že „zkrocená síla, znázorněná Lvem, je-li zkrocena, poskytuje nesmírné služby tomu, kdo ji umí ovládat“. Ono „zvíře“ v nás tedy nemá být usmrceno, jak se to bláhově domnívají a činí asketové, ale naopak zkroceno. Co je zlého, nemá být zničeno, nýbrž zušlechtěno transmutací.

 VISELEC
…nepřipusť, aby Tě voda, na níž cestuješ, smočila. A na břehu, kde přistaneš, pěstuj víno a potěš se beze studu…

Ideou karty je, že dobrovolná oběť dynamizuje každou ideu. Karta symbolicky vyjadřuje obraz „rezignace člověka na egoismus“, „trpělivého vyčkávání“ a „duchovní smrti“, a v rovině tělesnosti pak jako „obětování Já“. Z hlediska iniciace a duchovního vývoje tato karta značí adepta ve střední fázi jeho vývoje, člověka, „jenž pochopil účel utrpení a radostí tohoto světa, ale bolestmi již netrpí a štěstím neměří počet svých dnů, neboť stojí na prahu jiných světů“.

 SMRT
…vesmír je změna. Změna je výsledkem činu lásky. Každý čin lásky pojímá a obsahuje čistou radost. Umírej denně. Smrt je apex hadí zatáčky života. Ber v úvahu všechny protiklady jako nutné doplňky a potěš se tím…

Ideou karty je, že v každé smrti je skryta možnost znovuzrození. Je tu symbolicky vyjádřen přírodní zákon smrti, ale současně i její esoterní smysl. Není to konec, nýbrž začátek něčeho jiného, vyššího jiného života. Tato „mystická smrt“ je především sebezapomenutí, překonání předsudků, změna navyklého způsobu myšlení, vzdání se svého egoismu, a je nejen údělem zasvěcení, ale i projevem každé formy lásky, která je vždy druhem sebeobětování. Staré Já již „zemřelo“ a bylo nahrazeno něčím novým, a to platí pro úroveň fyzickou i pro cestu adepta, který „umírá“, aby se zrodil jako nový, vyšší člověk. Umět zemřít je velkým tajemstvím zasvěcence, neboť smrtí se osvobozuje ode všeho, co je nízké, aby se sublimací pozvedl. Skutečný adept zasvěcení usiluje o stálé „umírání“, aby lépe žil. To však neznamená žádnou neplodnou askezi, naopak musí překonat předsudky, které jsou mu drahé a musí zemřít tak pro svůj navyklý způsob myšlení, chce-li dobýt intelektuální nezávislosti. Získaný nový život však není triumfálním odpočinkem, neboť vyžaduje neustálou a plodnou práci na sobě, jejíž odměnou je tzv. „druhá mystická smrt“.

MÍRNOST
…nalij svého hojně z vázy do své pravé ruky a neztrať ani kapku. A nemá-li Tvá levá ruka žádnou vázu? Proměň tedy všechno zcela do věrné podoby své vůle a přines to přitom k dokonalé dokonalosti. Rozpusť perlu ve vinném poháru, pij a učiň ctnost této perly obecně zřejmou…

Ideou karty je, že symbolicky vyjadřuje tajemství transmutace, která adepta zasvěcení osvobozuje a je mu současně podnětem k dalšímu vývoji (neboť lunárně-ženskými vlivy povýšené city se mění ve vyšší vědomí). Karta vyjadřuje archetyp harmonie. Život podmiňuje změny, nikoli však ve smyslu absolutního protikladu v dokonalé existenci, ani na nejmenší myslitelný zlomek pomyslného času.

ĎÁBEL
…svým pravým okem vytvářej všechno pro sebe samého, svým levým okem akceptuj všechno, co je jinými vytvářeno. Není-li Tvůj bůh bohem, sloužíš tedy jen ďáblu. On jest všechen zmatek, jest hltajícím ohněm. Nečel nikterak jeho blesku, neboť zlo jen jest pouhý stín, ve kterém spí živý bůh. Staň se nezranitelným…

 Ideou karty je, že vytváří obraz osudovosti, kterou si člověk přivolává tím, že svými vášněmi vytváří ďábla a svou slabostí a závislostí mu dává sílu. Tak se stává symbolicky Ďábel „knížetem hmotného světa“ a ztělesněním egoismu. Karta vyjadřuje osudové sepětí člověka s jeho vlastním tělem, přeneseně zde „satanský sex“ symbolicky vyjadřuje nejosudovější tělesné otroctví člověka. Však od nepaměti ovládal ďábel také božstva, jimž se lidé klaněli: Dionýsos, Pan, Astaroth, Baphomet jsou jen některé z jejich četných podob, které v novověku nahradily kulty osobností poltického a kulturního života.

 VĚŽ
…trhej a rvi pevnost sebe samého níže. Z toho pak volně pramení pravda trosek…

Ideou karty je, že hrůza, bolest a neštěstí jsou podmínkou evoluce. Vyjadřuje se tu konfrontace člověka s „metafyzickým ohněm“, který je na kartě symbolizován bleskem. Důsledkem je zkáza, ať v pozitivním či negativním smyslu: člověk se zbavuje závislosti na svém lidském vědomí, a tím dospívá k vyššímu nadvědomí, anebo je tímto ohněm zničen ve své existenciální podstatě. Tato karta symbolizuje i všechny hmotné a pozemské statky člověka a lidskou pýchu, neboť zbavení se závislosti na pýše a majetku je podmínkou další cesty k duchovnímu zasvěcení.

 HVĚZDA
…používej všechnu svoji energii k ovládnutí svých myšlenek. Tak jako Phönix zažehni a upal své myšlenky docela…

 Ideou karty je, že nesmrtelnost je univerzálním zákonem a že duch přežívá proměnlivé tělo a všechny jeho zkoušky jsou určeny vyšší osudovostí. Karta symbolicky vyjadřuje zvláštní zákon o zachování tzv. „životní energie“ neboli „Aqua nostra“, která je vždy plodivá a ztělesňuje se jak ve vědomí, tak i ve věcech. Symbolicky je zde vyjádřena „idea nesmrtelnosti“, která spočívá v tom, co duch vytvořil zde pro pozemský život.

 LUNA
…nech iluze světa nepovšimnuté projít kolem sebe. Putuješ od půlnoci k ránu. Nastávají nejtmavší hodiny soumraku…

Ideou karty je, že naznačuje svůdnost, ale současně i riziko a záludnost iracionalismu, který je stejným extrémem jako racionalismus. Neboť tyto statky, které získává adept poznání jsou předmětem pudového děsu a instinktivního primitivismu. Smrtelná hrůza je zde posledním údělem zaslepenců. Tato karta symbolicky vyjadřuje imaginaci živenou instinkty v nevědomé animální rovině. Podlehne-li adept kouzlu temnoty, jeho zápas v duchovním zasvěcení končí. Archetypálně vyjadřuje karta symbol temnoty, noci a nočních orgií.

 SLUNCE
…dej své světlo všem bez pochybování. Mraky a stín nechť Tě neuzavírají. Dej řeč a mlčení najevo. Přines řeč a mlčení ven…

 Ideou karty je, že znamená čistotu „znovuzrozeného Já“. Živoucí síla bytuje a přebývá ve všem stvořeném i nestvořeném. V záporné aspektaci tato karta vyjadřuje lidi, kteří ve svém morálním vývoji zůstávají stále dětmi, neboť nejvyšší životní hodnoty jsou jim jen pouhými abstrakcemi a nikdy se nedokázali s nimi vnitřně ztotožnit, to znamená konkrétně to, že se ve svém životě nesjednotili s imperativem evoluce.

 SOUD
…každý čin buď činem lásky a úcty. Každý čin buď božím bytím. Každý čin buď pramenem zářivé slávy…

Ideou karty je, že nový život není podmíněn ani novým prostředím, ani novým tělem. Je zde vyjádřeno „vstávání z mrtvých“ a vstup do nového života. Tato karta vyjadřuje stupeň mistrovství a zasvěcení, pro jehož dosažení je třeba dvakrát zemřít a třikrát se zrodit.

SVĚT
…nakládej s časem a všemi podmínkami příhod jako se sluhou Tvojí vůle a k tomu rozhodně vylož vesmír do podoby Tvých plánů. Požehnání a úcta proroků líbezných hvězd…

Ideou karty je, že jsme na tomto světě proto, abychom mohli tvořit světy nové. Zasvěcenec prošel všemi zkouškami a dospěl ke svému cíli, osvobodil se od pout hmoty a sobectví. Tato karta je zde symbolem psychické úplnosti, symbolem dokonalého a rovnovážného uspořádání nového světa, tj. rozumí se vnitřního světa zasvěcence (čtyři bytosti na kartě vyjadřují symboly čtyř psychických funkcí a čtyř aspektů jáství, dále postava uvnitř alchymického vejce korunovaného věncem Duše světa (Anima mundi) zde zobrazuje Androgyna, aby se vyjádřil vrchol sjednocení protikladů, o něž zasvěcenec po celou svou cestu usilovně bojoval.

U mantického vykládání TAROTU se karty řadí odleva doprava, ale čtou se v opačném směru. Při různých způsobech výkladu se vytahuje z celé tarotové sady různý počet karet a vytažené karty se různým způsobem uspořádávají do různých figur. Karty vytahuje osoba, která si přeje výklad, který se týká zásadně buď odpovědi na určitou otázku, nebo celkové věštby, která platí obvykle pro následujících 21 dnů počínaje dnem výkladu. Pro ilustraci zde uvádím pouze dvě figury rozložení karet při výkladu, tzv. PODKOVA a HVĚZDA. Obě figury se užívají při hledání odpovědi na danou otázku a čísla obou figur znamenají postup kladení karet do dané figury:

 1    7

2      6

 3    5

   4 

U „podkovy“ vyjadřuje první karta vlivy z minulosti, druhá současné prostředí tázajícího, třetí všeobecné podmínky budoucnosti, čtvrtá nejlepší způsob postupu tázajícího, pátá postoje lidí ze sociálního okolí tázajícího a šestá překážky stojící v cestě úspěšnému řešení problému.

   1

4      5

   7

2      3

   6

 U „hvězdy“ vyjadřuje první karta druh problému tázajícího, druhá to, co působí pozitivně, třetí to, co působí negativně, čtvrtá minulost, pátá současnost, šestá budoucnost a sedmá rekapitulaci a závěr.

Dále se vypočítávají karty podle dat tázajícího, které se vážou k jeho osobnosti, charakteru a sledu roků následujících po sobě, počínaje jeho narozením a konče jeho úmrtím (tzv. tarotový životní kalendář).

Pro ilustraci zde uvádím data tázajícího a výpočet jeho karet:

13.05.1965 je datum narození tázajícího, dále výpočet vypadá následovně:

13.05.1965=1+3+0+5+1965=1974=1+9+7+4=21

Karta 21 je SVĚT neboli Karta osobnosti tázajícího (Die Persönlichkeitskarte)

13.05.1965=1+3+0+5+1965=1974=1+9+7+4=21=2+1=3

Karta 3 je CÍSAŘOVNA neboli Karta bytí a vnitřního jsoucna tázajícího a Karta charakteru tázajícího (Die Wesenskarte)

13.05.1965=1+3+0+5+1965=1974=1+9+7+4=21 je Karta vzrůstu neboli sled roků následujících po sobě data narození až po datum úmrtí (Die Wachstumskarte),

pro zjednodušení výpočtu vypočítáme: 1+3+0+5=9, a tuto 9 připočítáváme k roku 1965, tj. 21 neboli Karta SVĚT,

následuje 1.rok života tázajícího, pak 2.rok, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.rok, atd., výpočet vypadá následovně:

9.1965=9+1965=1974=1+9+7+4=21 neboli Karta SVĚT

9.1966=9+1966=1975=4 neboli Karta CÍSAŘ

9.1967=5 neboli Karta VELEKNĚZ

9.1968=6 neboli Karta LÁSKA

9.1969=7 neboli Karta VŮZ

9.1970=8 neboli Karta SPRAVEDLNOST

9.1971=1980=1+9+8+0=18 neboli Karta LUNA

9.1972=19 neboli Karta SLUNCE 

9.1973=20 neboli Karta SOUD

9.1974=21 neboli Karta SVĚT 

9.1975=1984=1+9+8+4=22=2+2=4 neboli Karta CÍSAŘ

9.1976=5 neboli Karta VELEKNĚZ

9.1977=6 neboli Karta LÁSKA

9.1978=7 neboli Karta VŮZ

9.1979=8 neboli Karta SPRAVEDLNOST

9.1980=1989=1+9+8+9=27=2+7=9 neboli Karta POUSTEVNÍK

9.1981=1990=1+9+9+0=19 neboli Karta SLUNCE

9.1982=20 neboli Karta SOUD

9.1983=21 neboli Karta SVĚT

9.1984=1993=1+9+9+3=22=2+2=4 neboli Karta CÍSAŘ

9.1985=5 neboli Karta VELEKNĚZ, atd.,

pro ilustraci zde uvádím jen prvních 20 let života tázajícího, dále výpočet Karet se vypočítává až do data úmrtí tázajícího (jednotlivé Karty, jejich symboliku, ideje a jednotlivé fáze životní tarotové cesty uvádím výše v přehledu Velké Arkány tarotové řady).