Úvod do Astrologie

Astrologie je spolu s Magií a Alchymií jednou ze tří základních hermetických věd, původně byla esoterní vědou o vztazích mezi makrokosmem a mikrokosmem (Astrosofie), však dnes je využívána spíše jako divinační metoda ve smyslu latinského rčení: „Astra inclinant, nec non necessitant“.

Astrologie je založena na principu synchronicity, nikoli kauzaulity, není tudíž kauzalistická, nýbrž analogická. Hvězdné konstelace symbolicky korespondují s povahou a osudy jedinců, ale i národů, států a událostí, tyto konstelace se obrazně řečeno podobají určitým povahovým a osudovým konstelacím lidí a událostí, symbolické obrazy postavení hvězd jsou analogické obrazům lidských osudů a povah. V tomto smyslu chápeme dnes především astrologii jako divinační metodu, založenou na rozpoznání povah a osudů lidí a událostí z konstelace a uspořádání hvězd v určitých daných časových souvislostech, jimiž jsou především doba narození jedince nebo vzniku události.

Však hvězdné konstelace vyjadřují jen určité tendence jedinců a událostí, které jsou současně ovlivňovány dalšími činiteli, to jest vyjadřují pouze jednu z více determinant, to znamená konkrétně, že hvězdy spoludeterminují, vyjadřují, co nastat může, nikoli co nastat musí. Například, konkrétně u individuální nativní astrologie, odpovídá určité hvězdné konstelaci určitá psychofyzická konstituce jedince, která do jisté míry předurčuje jeho osud, ale nikoli nutně. Například, určitý typ temperamentu je spojen s emoční labilitou, která způsobuje jisté druhy sociální konfliktnosti, ale v těchto konfliktech se jedinec může různě rozhodovat a nemusí tak nutně podléhat svému konstitutivnímu předznamenání, to znamená, že nejde tedy o predestinaci v plném slova smyslu, nýbrž o předurčení, které může být svobodnou vůlí jedince změněno.

Východiskem astrologické divinace je tzv. Horoskop neboli obraz hvězdné konstelace stávající v okamžiku vzniku určité události, jako je například narození jedince, vzniku státu nebo určitého jevu. Tento Horoskop (k jehož sestavení je nutno znát přesné datum, tzn. hodinu, den, měsíc, rok a místo) je pak východiskem astrologické intuitivní analýzy a syntézy signifikantních astrologických prvků (horoskopy jsou zejména radikální, solární, mundánní, horární, tranzitní atd.). Základní prvky jsou zejména: znamení Zvířetníku, Planety, Domy, Měsíční uzly, Stálice, Citlivé body, a jejich vzájemné aspektace (sextily, trigony, semisextily, kvinkunxy, kvadratury, opozice, semikvadratury).

Dále uvádím pro názornou ilustraci symboliku a psychologický popis jednotlivých znamení Zvířetníku neboli Zodiaku (slovo pochází z řeckého Zodiacos neboli Zvířecí kruh), nazýváme tak Kruh, který tvoří dvanáct znamení, z nichž každé z nich pokrývá třicet stupňů tohoto Kruhu, takže celek tvoří 360 stupňů. Začátek Kruhu je v jarním bodu, stupni Berana, a končí ve stupni Ryb.

BERAN

… je především pudový a překypuje bujností a energií. Je odvážný a spontánní, jeho potřeba nezávislosti ho vede často k nedisciplinovanému chování. Mnohdy se ani nevykrucuje, nuance a diplomacie nejsou jeho silnou stránkou, spíše se obrazně řečeno rozbije hlavu, než aby hledal únikovou cestu. Mnohdy mu stačí něco zakázat a má chuť to rozrazit, popřít či převrátit, ne proto aby si to přisvojil, ale aby rozmetal a překonal překážku. Jeho psychika je soustředěná na okamžitost a krátkodobost v sérii krátkých a silných prudkých impulzů. Jeho život je většinou sled palčivých momentů, běh o závod, vyčerpávající únik vpřed. Jeho nezkrotná konstituce mu však umožňuje snadno obnovit síly, ale kvůli svým vzplanutím a intenzivním emocionálním úletům a vznětům se může i nervově zhroutit a pak se utápět v morbidní depresi. Tento mladý nadšenec je však málokdy jasnozřivý a objektivní. Hněv a velkorysost se snoubí v jeho exaltovaném, vřelém a trochu naivním srdci. Tato směsice smělosti, vroucnosti a určité čisté nevinnosti hledá obvykle bezprostřední cíle, spjaté mnohdy spíše s pocity než s nějakým plánem v duchu hesla: Všechno hned a všechno za všechno. Je to mnohdy i vášnivý hazardér, který miluje formy rizika a dobrodružství. Tento veselý a bezstarostný bonviván smetá rád všechny konformismy. Jeho potřeba činu za každou cenu ho udržuje v neustálém varu, neboť je to především obrazně řečeno válečník, schopný mobilizovat své síly, když jde o boj a střet, a je mnohem více jistý násilník a rváč než diplomatický stratég. Opíjí se rychlostí a krutostí útoku, je nejraději v předním voji na nejexponovanějším místě. Často bere svou velkorysost jako porozumění, ačkoli má zásadně sklon k vnucování svých zálib a názorů a příliš netoleruje meditativnější a subtilnější charaktery. Mnohdy se cítí, díky nedostatkem odstupu, jako by se ho všechny události osobně týkaly. Je vášnivě intuitivní, zmítaný často bleskovými emocemi, boří zavedené rutiny, takže v pozitivním případě může hrát stimulující, novátorskou a velkodušnou roli, v negativním se jeví jako nestálý, prchlivý, vrtošivý jedinec bez tolerance a soudnosti. Je spojen analogicky s Marsem, I. Domem (Ascendent) a vyjadřuje tělo subjektu, jeho životaschopnost, vzhled, chování, jeho způsob prosazovat se a jevit se navenek.

 BÝK

… po prvotním ohni Berana a prvním závanu jara, se životní síly převtělují a zakořeňují , aby zajistily stoupání mízy a nabývání tvarů. Novorozenec se stává dítětem, lačně přisátým k matčině prsu, z čehož se odvozují Lunární, Venušiny a ženské tendence Býka, stejně jako jeho vztah k ústům, hrdlu, sacím orgánům, k systému přijímání a zažívání potravy. Je to znamení fixní země, hutné, úrodné a těžké látky. Býk je spjat s druhým Domem, který symbolizuje  vlastnictví a hmotné statky, oblast těžkopádných a nenasytných pudů, plodné tíhy, poklidnosti, stability, vytrvalosti, tělesných rozkoší a smyslového opojení. Býk je vrcholem pozemských a jarních sil, v protikladu ke Štíru, v němž formy tlejí a rozkládají se. Jako vyjadřuje Štír genitální a anální hodnoty, vyměšování, přeměnu a destrukci, Býk naopak vyjadřuje orální popudy, polykání, zachycování, přijímání. Býk absorbuje, Štír vylučuje. Býk je pudový, uchvatitelský a žravý, všechno chce zhltnout a nahromadit, emoce, pocity, myšlenky. Žije mnohdy vášní k vlastnictví, což se snadno zvrátí v utkvělou představu a obsedantní žárlivost. Jeho základní motivací je potřeba brát a uchovávat, což vysvětluje povahu nesmírně vnímavou ke všemu, po čem dychtí a touží. Svět je pro něj symbolicky jako velká hostina, kterou vychutnává všemi póry své bytosti. Tyto smyslné sklony a opojení tělesností mu dodávají jakýsi dionýský charakter. Však na první pohled prostý, laskavý a dobrácký Býk je schopen i náhlých záchvatů zlosti a hněvu, o to prudších a nečekanějších, oč déle v něm uzrávají. Nejtěžší je většinou pro něj se do něčeho dát a něco začít. Ale jakmile se spustí hybný impulz, nic už ho nezastaví. Jeho realizační síla je mnohdy nevyčerpatelná a neúnavná. Býk je znamením pevnosti, stability a jistoty. Je pevně srostlý se svými kořeny, proto je i rozený stavitel, jehož vytrvalost a houževnatost mu umožňují úspěšně realizovat i velmi dlouhodobá díla. Protože je však i mnohdy připoutaný ke svým zvykům a předsudkům, stává se, že se uzavře do neplodné svéhlavosti a sebezničujícího maximalismu. Rád se i zaplétá do složitých citových záležitostí a jistou neschopností vše přerušit prodlužuje tíživé situace. Je silně závislý na minulosti, proto zůstává dlouho pod nějakým určitým dojmem. Je velmi stálý jak ve svých sympatiích, tak i ve své zášti. Je hrdý a konzervativní, nepřizpůsobivý náhlým zvratům a nesnáší jakékoli porušení daného slova. V pozitivním případě ve vytrvalém a soustavném úsilí plně dokáže, co si umane a dovede, v negativním se uchýlí ke stálému omílání starých věcí až do omrzení a do nevyléčitelné melancholické pasivity. Je spojen analogicky s Venuší, II. Domem, hmotnými statky, penězi, jměním, majetkem, bankami, úroky, se vším, co si člověk opatřuje osobním úsilím a postojem k penězům.

 BLÍŽENCI

… toto třetí a poslední jarní znamení patří do období, kdy se rozvírají pupeny, vše se rozrůstá, nabývá podoby a rozbíhá se do šíře. Je jako proměnný a dvojaký živel vzduchu, plný čerstvosti, svěžesti a jiskřivosti. Dítě v tomto znamení prochází dospíváním v neklidné, ambivalentní, rozpustilé a zvídavé pubertě ve své dvojznačnosti, pružnosti a hbitosti. Blížencům odpovídají dýchací orgány, průdušky, plíce, paže, ruce a nervová zakončení. Energie, které pomalu dozrávaly, stlačené v Býku, se uvolňují v Blížencích, v pohyblivosti a ohebnosti a přizpůsobivosti, ve všech formách výměny, kontaktů a improvizace. Odpovídá symbolicky obchodníkům, zlodějům a komunikaci. Je jako pierot, milující veškeré hry a tuláctví, génius komedie, vždy nad věcí, mnohdy neschopný však skutečného a úplného zaujetí. Je to někdy virtuózní klaun a posměváček, rozdvojuje se, rozptyluje se, báječně napodobuje, má potřebu udivovat, šokovat, aby vůbec cítil, že žije. Jeho vášeň pro změnu se však snadno zvrtne v nestálost a vrtkavost. Ale jeho obratnost, přesnost, velká citlivost mu umožňují, aby se sklonil, nikdy však zlomil nebo úplně ustoupil. Jeho charisma, kouzlo a fantazie je mnohdy neodolatelné. Blíženci jsou zásadně protikladní, proto se snaží plně prožívat intenzitu okamžiku, i když pěstují i odstup a distancují se i intelektuálně, což je chrání před tím, aby se nechali unést emocemi. Takový postoj však hraničí mnohdy i s narcisismem, obrazně řečeno, jako bytost, která se na sebe dívá, a současně se dívá, jak se dívá. Blíženci jsou určitými androgyny, kteří se dělí na dva typy temperamenty. V prvním případě je to emocionální všetečný typ, rozmarný, fantaskní, s výraznou zálibou ve všem neobvyklém a nepřirozeném. Jeho upřímnost je sice úplná, ale každou chvíli se týká něčeho jiného. Tento typ se často cítí nepochopený, tehdy skrývá pod svou impertinentní přetvářkou úzkost a tíseň. Druhý typ je studenější, intelektuálnější, obratný, skeptický, oportunistický, mistr v umění dvojí hry, schopný neobyčejné obojakosti. Mnohdy se zajímá téměř o všechno, ale k ničemu se nepoutá. Však čím širší je pole jeho zájmu, tím povrchnější je jeho schopnost soustředění. Zázrak této rozpolcené povahy je zejména v tom, že nachází svou jednotu v samém faktu své roztříštěnosti. Je spojen analogicky s Merkurem, III. Domem, symbolicky se sourozenci a blízkým okolím, vnucenými kontakty, studiem, kratšími cestami, styky, psaním, korespondencí, tiskem, poštou a komunikací.

RAK

… je to první znamení léta, kdy po pubertě Blíženců se objevuje vlastní mládí neboli stav plodnosti, neboť svět je zralý pro mateřské dílo, jeho kardinální voda znamená živné šťávy a mateřské vody a zahajuje zažívací éru, hlubokou gestaci, polední dřímání a úzký vztah k Měsíci. Symbolicky jeho uzavřený a zaokrouhlený tvar vnuká myšlenku mateřského vaku, který spojuje, vyživuje a ochraňuje, realizuje se v základním roli vodního živlu ve formování života, obrazně řečeno, jako živné roztoky buněk a prvotní plazmy nořící se do oceánských hloubek veliké světové dělohy. Od letního slunovratu Slunce zahajuje svůj sestupný cyklus a délka dne se začíná postupně zkracovat. Symbolicky je to první připomínka noci a měsíčních hodnot, netečnosti, snivé fantazie, vegetativního instinktu, pasivity, vnímavosti, vzývání nevědomí, stesku duše a chimér. Rak vyjadřuje něhu a jistotu mateřského lůna, v rozšířeném smyslu i teplo rodinného krbu, má úzký vztah ke čtvrtému Domu (Hlubina nebe), obvykle natolik lpí na svém původu a minulosti, že se mnohdy utápí i ve své paměti, zabředá do vzpomínek, nebo se naopak o ně opírá a čerpá z nich poučení a zkušenosti. Přecitlivělý Rak, snadno podléhající dojmům, je obdařen stále napjatou, chvějivou, zranitelnou emotivitou, která ho snadno činí bezbranným. Potřebuje uklidňující, něžné soukromí, jeho ideálem je jemné a tiché ústraní, chráněné před střety, útoky a hrubostí vnějšího světa. Velkou životní výzvou pro Raka je střet s realitou a adaptace na skutečnost, neboť je-li tato skutečnost pociťována jako příliš krutá a tvrdá, je zde riziko, že propadne odevzdanosti a bázlivosti hraničící s infantilismem, iracionálním hrůzou a narcistickou závratí. Může být pak úplně odtržen od života, sám se uzavřít do svých snů a představ a přestat se zajímat o vnější svět, nebo naopak může nacházet svou rovnováhu v pojmu ochrany všeho, co v jeho očích odpovídá vyrovnanosti a blahu člověka. V negativním smyslu však Rak odvrhuje mateřský svět a bezpečné rodinné hodnoty, však ve skutečnosti utíká a prchá před tím, co se mu v životě nepodařilo získat. Existují dva velmi odlišné typy, především je to Rak, lpící na svém pohodlí, domácí pecivál a konformista, plný předsudků a staromilských ideálů, druhý typ je spíše tulák a psychický zbloudilec unášený proudem života, který žije naopak ve vnitřním víru snění a iluzí a v hloubi své bytosti vláčí s sebou nostalgii a lpění na dětství jako po ztracené vlasti a domově, kdy tato fantaskní a mlžnatá bytost je vnitřně spřízněná s postavou snivého pierota, jež se může projevit jedině v tvůrčí činnosti a umělecké oblasti. Protože se Rak neustále pohybuje mezi snem a skutečností, může se někdy zdát i netečným a laxním, ve skutečnosti je to však houževnatý charakter, schopný obdivuhodné síly setrvačnosti, nikdo ho nedonutí dělat to, co on sám nechce. Je analogicky spojen s Měsícem, IV. Domem, dědičnými vlivy, domácností, domem, nemovitostmi, rodinným životem, prostředím na začátku a na konci života, s kořeny bytosti, vším, co je pod zemí, zejména se studnami, doly a skrytými poklady.

 LEV

… toto znamení je vrcholnou fází léta v nejžhavějším vrcholícím momentě teplého období, po gestaci v Raku člověk dospívá ve Lvu k celému svému potenciálu aktivního uplatnění, svrchovaného a dobyvačného dynamismu, zde se životní síla ztotožňuje s mocí vlastního Já v jeho nejdokonalejším individualismu, naopak na protilehlém místě Zodiaku Vodnář vyjadřuje naopak zapomnění vlastního Já a jeho rozplynutí v univerzu. Se Lvem propukají naplno oslavy slunečního ohně v apoteóze světla, proto fixní oheň Lva přímo řídí hvězda, která ztělesňuje nejmužnější, nejvoluntarističtější a nejpanovačnější síly. Je to pán života a velká centrála prvotních energií, obrazně aktivní srdce našeho světa. Fyziologicky je Lev spojen se srdečním orgánem a má heroický a královský charakter s palčivou potřebou neustále něco překonávat. Však v případě neúspěchu a nezdaru je jeho frustrace tím těžší a krutější, protože zasahuje jedince v samém důvodu jeho žití. Však tato hypertrofie vlastního Já vede k absolutní náročnosti jak k druhým, tak k sobě samému. Život Lva je tedy sled autoritativních iniciativ, tužeb a soutěžení, se zálibou v nadlidském úsilí, s vášní podmaňovat, organizovat, tvořit. Tato prometheovská pýcha není však nikdy ani závistivá, ani potměšilá. Boj a nápor Lva je stejně poctivý jako dravý, stejně jasnozřivý jako nezkrotný v duchu hesla: „Noblesse oblige!“. Tento velký podnikavec většinou obětuje a podřizuje svá přání jednomu jedinému cíli, jemuž věnuje všechny své zdroje a který neúnavně může sledovat i po celá léta. Vede-li ho jeho touha po prestiži k výstředním teatrálním postojům, většinou se mu tato chlubivá okázalost a nesmírná záliba v superlativech promíjí, protože je v zásadě velkodušný, velkorysý a tolerantní a nadevše nenávidí nízkost, pokrytectví a podvody. Jeho ctižádostivost je nenasytná, směřuje k chrabrým činům a hrdinství, je to realista, pragmatik vážící si zákonů a zvyklostí. Jeho hlubokým posláním je bojovat proti nepřízni osudu, mobilizovat pro to veškerou energii a povzbuzovat ty skeptičtější a ustaranější jedince.
V negativním případě inflace vlastního Já může degenerovat i v kult osobnosti, kdy pobloudilý heroismus upadá do sebeuspokojení. Snaží-li se Lev získat obdiv druhých, je to většinou proto, aby byl hoden svého vlastního obdivu. Toto hledání ideálního Já je mu prostředkem ke kompenzaci nedostatku sebedůvěry, který může někdy skrývat jako nepřiznatelnou vadu. Rozlišujeme tradičně dva typy Lvů, jeden je herkulovský, bojovný, zdatný, realistický, především muž činu, druhý je apollonský, jehož tužby jsou více estetické a oduševnělé. Analogicky je spojen se Sluncem, V. Domem, symbolicky s výtvory člověka, s dětmi, uměním, láskou, rozkošemi, zábavou, hrami, módou, hazardem, spontánními city, učením a naplňováním tužeb, představ, snů a myšlenek.

PANNA

… je to poslední znamení léta, kdy končí i poslední etapa denního cyklu a první poloviny Zodiaku. Po sluneční kulminaci Lva přichází ego do fáze ústupu. Je to doba zrání a úrody, kterou je třeba sklidit, vytříbit a uskladnit. Úlohou tohoto znamení je totiž vybírat, měřit, vylučovat, organizovat všechny substance nashromážděné během předcházejících fází, symbolicky Panna dělá skutečný úklid a rekapitulaci po první polovině zvěrokruhu, odtud pramení i její vztah ke střevům, asimilačním a třídícím orgánům, které vylučují nepotřebné a škodlivé látky, vztahuje se k VI. Domu, který odpovídá domácím pracím, každodenní dřině a zdravotním problémům. Proměnná země tohoto znamení je vysušená, zneplodněná a očištěná půda, symbolicky vzato znamená suchost, čistotu a přesnost v protipólu k velkému oceánskému rozplývání znamení Ryb. Merkur se stává v tomto znamení jiným než v Blížencích, neboť je především velmi intelektualizovaný, metodizovaný, se schopností přesného rozlišování a zařazování. Panně se přisuzuje zejména zdrženlivost, střízlivost, úzkostlivá přesnost, uzavřenost, zábrany, dokonce i komplex méněcennosti a nedostatek sebedůvěry, však ve skutečnosti je toto znamení subtilnější a dvojznačnější. Její jednání je postaveno především na selekční ose, kde vše vymezuje, odděluje, kontroluje, změřuje, vytřiďuje. Však tato starost o logiku, zdravý úsudek a přesnost je jistou formou sebeobrany a odpovědí na skrytou úzkost z vnitřní rozpolcenosti a anarchie, studu a nesmělosti těchto povah, které se stahují raději do sebe ze strachu z příliš chaotických vášní a emocí. Tato konfigurace pak obyčejně vede Pannu k přehnaně úzkostlivému, puntičkářskému, obezřelému chování, k hospodárnosti až skrblictví a lakomství s potřebou pořádku, kontroly a míry ve všem. Tato přesnost, smysl pro detail, respekt k nařízením a pravidlům se zpravidla pojí i se snaživostí a pečlivým plněním svěřených úkolů. S touto seriózností a perfekcionismem Panna navenek vypadá, jako by brala svět okolo sebe až příliš vážně, neboť existence a život je pro ni symbolicky synonymem povinnosti, pořádku a ctnosti. Ale toto pořádkumilovné chování se mnohdy úplně zvrátí a vyvolá vzpouru a agresivitu s ničivými vzněty. Z pořádné a rozumné Panny se náhle stává naopak bláznivá, plná provokujícího antikonformismu, úmyslně pěstující nezávislost, revoltu a vzpouru, neboť úzkost z propasti neznámého a nekontrolovatelného nutí Pannu zadržovat, kontrolovat a cenzurovat, ale tento způsob myšlení a reagování je pociťován někdy až tak násilnicky, že vyvolá v Panně prudký zvrat a změnu. Toto znamení tak většinou osciluje mezi oběma tendencemi, kdy obrazně řečeno jednou rukou ukládá a druhou rozhazuje, ta nejstydlivější a nejcudnější se naopak oddá té nejnespoutanější rozkoši. Naštěstí však má Panna určitou schopnost odstupu, je to totiž nejserióznější znamení, které samo sebe bere nejméně vážně ze všech. Je analogicky spojen s Merkurem, symbolicky s každodenní a nutnou prací, s podřízenými, služebnictvem, zvířaty, se službou, disciplínou, hygienou, péčí o tělo, lékařstvím a vším, co s ním souvisí, nemocemi, zdravotním stavem.

 VÁHY

… je to první znamení podzimu a noční fáze zvěrokruhu. V tomto soumračném světě ubývá již životních sil, primární pudy upadají a vyčerpávají se, neboť v protikladu s bujností a hojností Berana a jeho mladickou a divokou nespoutaností a impulzívností, jsou naopak Váhy symbolicky vyjádřeny polovičatostí, váháním a kompromisy. Kardinální vzduch tohoto znamení je vzduch rovnováhy a přesného středu, smyslem Vah je vyrovnávat, vyvažovat a tak zachovávat neutrální stanovisko a postoje, jako nezbytnou podmínku pro svou existenci a spokojenost potřebují harmonii s ostatními, proto jsou úzce propojeny se VII. Domem (Descendentem), který znamená oblast vztahů k druhým. Základní životní cíl Vah je být zajedno se svým okolím a prostředím a cítit se přijatým a schváleným ostatními. Planeta Venuše jako planetární vládce tohoto znamení ukazuje na význam citovosti, neustálého hledání rovnováhy, spojení a spřízněné duše. Tato Venuše je mnohem intelektuálnější, estetičtější a rafinovanější než smyslná, požitkářská a epikurejská Venuše vládnoucí znamení Býka. Lidé narození ve Vahách mohou mít diplomatické nadání, jsou schopni chápat a omlouvat i nejhorší poklesky svých vrstevníků. Tolerance je jejich druhá přirozenost, vyplývající jak z určité vstřícnosti, tak i z obavy, aby nebyli sami odmítáni. Téměř vůbec nejsou ani záludní, hrozí se výstřelků, nezneužívají situace a snaží se být za každých okolností taktní, spravedliví a uměření, neboť ideálem Vah je nikdy se nikoho nedotknout a neurazit, nacházet prostor k dialogu a dohodě, za každou cenu se vyhnout konfrontacím, hádkám a roztržkám, jsou v zásadě pro spravedlnost a vyrovnání a nemají v sobě postoj žalobce a mstitele, neboť pomstu a trest zavrhují ve prospěch pokusů o smíření. Váhy tak obrazně řečeno postupují jeden krok dopředu, druhý dozadu, trpí nerozhodností, nejistotou, ústupností a mnohdy propadají panice při nutnosti volby, řešení a nutnosti rozetnout problém. Je to člověk většinou elegantní, vlídný, trochu světácký, pečlivý na soulad nuancí, na subtilní vyváženost, s důrazem na křehké a dobře promyšlené kombinace. Oproti lítému životnímu boji Berana staví naopak přátelství, smířlivost, laskavost a zklidňující ústupnost a lépe se hodí k tradičně ženským hodnotám než k mužným a bojovým ctnostem a tradicím. Snadno se nechá i odradit od svého úsilí, protože mu chybí agresivní popudy i dobyvačná povaha, takže v dramatické a vypjaté situaci se většinou raději vzdá a ustoupí. Jeho celoživotní cíl je všestranně se zalíbit a mnohdy trpí úzkostí, že někoho zklame, je typem nenásilí, má vlohy ke stykům a komunikaci, ale ve skutečnosti je však tento sentimentální typ v podstatě potlačený „neurotik“, který pod vnějším zdánlivým klidem a vyrovnaností skrývá obsedantní obavu, že budou všichni proti němu, že bude zavržen a neoblíben. Jediné životní situace, kdy může prudce reagovat, jsou ty, které se dotýkají jeho hlubokého  a náročného smyslu pro spravedlnost. Je analogicky spjat s planetou Venuše, VII. Domem, symbolicky s manželstvím, spolky, smlouvami, s nepřáteli, soudními procesy, vybranými kontakty a vztahy s bližními.

ŠTÍR

… s tímto znamením vstupujeme symbolicky do oblasti přezrávání, rozpadu a plodného rozkládání, je to období velkých přeměn, smrti a znovuzrození, brána k hlubinám samotného bytí a k mystériím záhrobí, je spjatý se VIII. Domem symbolizujícího krize a destrukce. Štír se vyznačuje především povahou svéhlavou a náruživou, neboť překypující instinkt v něm se projevuje především v nepřekonatelném sexuálním napětí, jehož vzedmutí může vést až k sebepopření a sebeobětování. Je rozený tvůrce a přetvořitel energie, jeho erotická moc je obrazně řečeno palčivou potřebou proniknout do samého nitra věcí, do nejtemnějšího a nejskrytějšího jádra skutečnosti, nesnáší žádný sociální útlak a jakoukoli brzdu a zásah vnější vůle, který pociťuje jako útok proti svému nejintimnějšímu bytí, neboť připouští jen svůj vlastní zákon, nesnáší žádnou autoritu, ledaže by si svých nadřízených skutečně vážil. Je to věčný buřič a živelný individualista, je úzkostlivý, přecitlivělý, nervózní, má často období tísně a jeho silná potřeba měnit věci ho vede mnohdy až k destruktivnímu chování. Protože má obvykle potřebu stát proti někomu či něčemu, aby mohl sám sebe definovat a vymezit, soudí, rozhoduje, roztíná problémy, podléhá náhlé přitažlivosti i okamžitému odporu, veden spíše intuicí a vrozenou obezřetností nežli smyslem pro pochopení a analýzu. Štír cítí své vnitřní bytí a prosazuje se v odlišnostech a snadno přerůstá v agresivitu a ubírá se do krajnosti. Je velmi citlivý na bezvýchodné situace, proto může mít dojem a zdání, že chodí v bludném kruhu, a pak se uzavírá do sebe s chováním poznamenaném pocity viny, trestu a sebepotrestání, neboť jeho celoživotní úzkostná jistota, že je jiný než ostatní, mu dává až příliš často najevo jistý bolestný pocit výlučnosti. Je analogicky spjat s planetou Plutem, VIII. Domem, symbolicky se smrtí, proměnami, okultismem, odvrácenou stranou reality, vášněmi, sexualitou, mnohdy odmítáním hmotných statků (v opozici k II. Domu), závětí a dědictvím.

STŘELEC

… znamená poslední fázi podzimního cyklu, která symbolizuje proměnný a dvojaký oheň Střelce, vnitřní a zduchovnělé světlo nesoucí v sobě očištění, smíření a povznesení se. Toto znamení zve na cestu k dobrodružství, k neznámým obzorům a neohraničeným prostorům, znamená vzlet a kypící rozmach mimo sebe sama, je spojeno s IX. Domem symbolizujícího cestování, filozofii a náboženství. Obvykle rozlišujeme dva psychologické typy Střelce, sice na první pohled rozporuplné, ale paradoxně inspirované týmiž hlubokými motivy, první typ je buřič a druhý je konformista, kdy v prvním případě potřeba expanze znamená zničení každé překážky či omezení, je to nadšený vyznavač nezávislosti a chová se obrazně řečeno jako Kentaur, který je opilý nekonečným prostorem a závratnými toulkami a jeho touha po svobodě nemůže připustit, aby mu realita vnucovala nějaké meze a hranice, žije ve stavu permanentní revolty proti zvykům a zvyklostem a jeho prudká velkodušnost a nepřetržitá vzplanutí ho vedou k rozsáhlým a odvážným akcím, kdy mobilizuje veškerou svou energii, aby neustále posunoval hranice možností, touží neustále po tom, aby probádal nejnepřístupnější dálavy, a tato nenasytná povaha je obdařena obrovskou smyslnou a dionýskou silou, v druhém případě tentýž sklon k expanzi je vlastní i konformistickému typu střelce, jehož bytost se rozpíná v emfatickém zanícení a superlativech, je nakloněn spíše formám hierarchie a poctám, má rád pohodlí a uznání, mnohdy upjatý na měšťácké hodnoty okázalosti a veřejné reprezentace. Tyto dva typy Střelce jsou však mnohdy přítomny v jedné osobě, kdy je to jednak veřejný činitel, úředník, hodnostář lpící na protokolu a zároveň velice žárlivý na svou nezávislost, nebo naopak vzpurný revolucionář a anarchista, vzdorující každému příkazu a zákazu, ale zároveň i fascinovaný již zavedenými autoritami. Současně ho mohou charakterizovat dvě odlišné formy chování podle toho, zda znamení interiorizuje svou sílu, nebo zda ji spíše orientuje na vnější akce. Je to obrazně řečeno velké poetické a filozofické dobrodružství svébytného ducha ve vzrušeném hledání poznání nebo vyhledávání nebezpečných podniků a neobyčejných rizik, kdy se znamení Střelce stává kočovníkem, cestovatelem, korzárem, který se vrhá střemhlav do exotických dobrodružství a výstředních tažení, opilý tajemstvím a nekonečností. Toto znamení se symbolicky stabilizuje jen tím, že se decentruje a recentruje jen novou destabilizací a touží jít stále dál a dál a obsáhnout tak vesmír v jeho celistvosti. Analogicky je spjat s planetou Jupiterem, IX. Domem, symbolicky s hledáním ideálu, únikem, cestou ke svému tělu i duchu, učením, studiem, cizinou a cizinci, se vším, co člověka povznáší, s náboženstvím, zákony a filozofií.

KOZOROH

… toto znamení symbolizuje křižovatku mezi dvěma propastmi, mezi vzestupnou vertikálností, která umožní pomalý a neúnavný vzestup života ke světlu a k vrcholům duchovní realizace, a mezi nekonečným pádem do temnot a smrti. Zimním slunovratem označuje Kozoroh moment roku, kdy jsou dny nejkratší a noci nejdelší, je to vrcholný bod temnoty, chladu, obnažení, s kardinálním zúžením životního pole. Tato kardinální země je chmurná říše vyčerpaných, zmrzačených forem, kdy instinkty se stahují do sebe a vyhasínají ve zmrazených podnětech, krajní tvrdosti a přísné koncentraci kouzla zbavené skutečnosti. Taková je trpká a melancholická velikost Kozoroha. Ale pod tímto zdánlivým zmrtvěním odpočívá onen bájný poklad zrna, které se zanedlouho bude drát houževnatě ke světlu ve smyslu procesu, znázorněném symbolicky v dřině, pracném dobývání, neotřesitelné vytrvalosti. Kozoroh je spojován s X. Domem (Střed nebe), který řídí kariéru, společenský a profesní úspěch, naplnění ambic a snah. Polarita Kozoroh – Rak odpovídá základní ose Střed nebe (Já ve světě) – Hlubina nebe (Já v soukromí). Jestliže naléhavost nátlaku a koncentrace dohánějí jedince k tomu, aby ze skutečnosti maximálně těžil, pak jeho tvůrčí vzlet se zatvrzuje a zachmuřuje v lakomství a mrzoutství. Ale jestliže naopak tytéž touhy ho vedou k potlačení zbytečného a nadbytečného, pak uskutečňují, obrazně řečeno, pradávnou proměnu uhlíku v diamant. Epocha Kozoroha znamená opuštění úzce subjektivních hodnot a překročení osobních mezí k vyšším nárokům a cílům, vyúsťujícím v odříkání a sebezapření. Proto toto znamení je spojeno s planetou Saturnem, která je planetou obětí a zkoušek, nutných ke skutečnému poznání a k niternému naplnění. Kozoroh se projevuje zejména klidem, chladnokrevností, vytrvalostí, trpělivostí, neústupností, jeho plány jsou vyzrálé, uvážené, promyšlené, prověřené, uskutečňuje je neochvějně až do konce. Tento neoblomný temperament je imunní k bezprostředním podnětům a svody okamžiku a příležitosti ho nevyruší ani nesvedou z vytčené cesty. Je zásadně konzervativní, ztělesňuje stabilitu, spolehlivost, stálost a zatvrzelost, jeho zásady a koncepce jsou obvykle velmi přísné, je málo přizpůsobivý, obklopuje se nezrušitelnými schématy a strukturami, je strohý, přesný, plachý a jeho ctnost, přísnost a bezúhonnost, mu nezískávají spontánní sympatie a náklonnost, jeho přísnost ho někdy však uzavírá do povýšenecké izolace. Chladná a uvážlivá vůle mu zajišťuje pozoruhodnou kontrolu ve zdolávání překážek, však za tímto stoickým a příkrým chováním se může skrývat i ostrá a bolestná citlivost člověka, který nedovede vyjadřovat emoce, city a pocity. Kozoroh na sebe neochvějně bere tu nejtěžší odpovědnost, proto se lépe cítí o samotě a v rozjímání, než aby vynikal uprostřed davu, navíc se mnohdy bojí, že bude pro ostatní nudný nebo že ho špatně přijmou. Vlivem rozhodnosti a houževnatosti má toto znamení obrovskou potřebu moci a je nesmírně hrdé, ve skutečnosti však proto, že se nikdy nemůže opravdu přiřadit ke světu, neboť ho to nutí za každou cenu tento svět opanovat a ovládnout. Analogicky je spojen s planetou Saturnem, X. Domem (Střed nebe), symbolicky se společenským postavením, veřejným životem, cíli, ctižádostí, poctami, odmítáním dědičných vlivů, osudem, zdarem a úspěchy.

 VODNÁŘ

… s tímto znamením pronikáme do samého srdce zimy, symbolicky vyjadřuje lidský úděl v jeho celistvosti, hlásá zrušení výsad ega a konec kultů a narcistických vztahů, nástup éry kolektivního osvobození v revolučním humanismu a idealistické, antikonformistické a prometheovské velkorysosti. Vodnář je znamení fixního vzduchu a znázorňuje emancipaci, vymanění z tlaků a poroby, osvobozuje obrazně přísný svět Kozoroha, jemuž vrací dech i naději. Vodnářova velkorysost a jeho militantní nevinnost vyjadřují jeho palčivou potřebu vymanit se z vlastních niterných vězení, nepřipouští žádnou formu otroctví, ztotožňuje se s demokratickými principy, spontánně se odpoutává od každodenních starostí a prozaické skutečnosti a povznáší se nad malicherné spory a osobní zájmy. Praktická a osobní stránka věcí je mu mnohdy lhostejná, banality života ho tíží, neboť jeho hlavní ctižádostí a životním cílem je pracovat pro budoucí generace nebo ukázat svému okolí východiska, která vidí jen on sám. Toto hledání se projevuje v určité živelné potřebě nezávislosti, však jeho antikonformismus, originalita a výstřednost ho snadno vedou až k nepřizpůsobivosti. Podupává a ničí normy, boří konvenci a rutinu, jeho frenetický smysl pro vše nové ho nutí bořit stále hranice myslitelného v neustálém víru revolučních koncepcí a futuristických vizí. Avšak pokud mu život nedovolí uskutečnit jeho ideály a sny, utíká nakonec do jakési rezignace a bolestného podřízení se. Je analogicky spojen s planetou Uranem, XI. Domem, symbolicky s přáteli, protekcí, pomocníky, nadějí, plány, klientelou, rozvážnými a zvládnutými city, platonismem.

RYBY

… toto znamení spadá do konce zimy a poslední etapy ročního cyklu, kdy tají již pomalu poslední sněhy a ledy, kdy proměnná voda Ryb je nesmírná a zakalená, v níž se tvary ponořují, rozplývají a stírají se obrysy. Rybám vládne planeta Neptun, symbolizující tušení hlubin, dar ztotožnění, inspirace, vnímavosti, mediální schopnosti, ale také zároveň zmatení a neschopnost rozlišovat, stavy hypnózy, somnambulismus, mystika kolektivu a kolektivistické utopie. Toto znamení se vyvíjí v neurčité a komatózní krajině, kde se linie ztrácejí a mizí, proto člověk narozený v tomto znamení se cítí jako občan odnikud a všude na sebe bere jakousi příležitostnou masku. Jeho obrovská poddajnost ho činí velmi ovlivnitelným, snadno přístupným, citlivým na všechny vnější vjemy a vlivy, s obtížnou schopností volby a s odporem k angažovanosti, což mu znesnadňuje život, však jeho nesmírná potřeba rozplynutí a splynutí ho může dovést až k vlastnímu sebeobětování, velikým obětem nebo k negaci vlastní osobnosti. Tato neustálá nerozhodnost ho udržují v jakémsi únikovém a tápavém chování, takže jeho hlavní životní problém je ten, aby si zachoval nebo ještě více realizoval svou vnitřní jednotu. Bez ustání, obrazně řečeno, pluje mezi dvěma proudy a žije prolínavým, osmózním způsobem, snadno podléhá sugesci, osvojuje si módní směry, vyhýbá se problémům, utíká před překážkami, při bezprostředním nebezpečí hledá útočiště ve světě přeludů, snů, představ a vnitřních vidin, což ho předurčuje k fabulaci a vytváření chimér a snových představ. Jeho životní ideál je buď se nechat ovládnout nebo ospravedlnit své bytí na tomto světě svou užitečností, obětováním a nezištnou pomocí, ostatně touží mnohdy po tom být nepostradatelným a má výjimečnou schopnost ponořit se do hlubin bytí a podvědomí, z nichž může vynést i mnohé poklady intuice a představivosti. Tu se ovšem jeho slabost stává neocenitelnou tvůrčí silou, pakliže však nezbloudí v sebeobětování a masochistickém pokání a utrpení. U některých typů Ryb však vyvolává strach z iracionálních tendencí zcela opačné chování a stávají se posedlými logickou přesností a prudce odmítají každý projev romantismu a mystiky, z čehož pak plyne pocit osamělosti a vyloučení ze života. Někdy však charakteristická poddajnost Ryb vytváří jakýsi výjimečný oportunismus a proměňuje je, obrazně řečeno, v jakési nebezpečné dravce a nelítostné uchvatitele. Analogicky jsou spojeny s planetou Neptunem, XII. Domem, symbolicky se životními zkouškami, vážnými nemocemi, s místy utrpení nebo uzavření, zejména nemocnicemi, vězením, kláštery, oddaností, obětováním a sebeobětováním, samotou, se vším, co je v protikladu s každodenností, tj. se vznešeností a odpoutáním, se vším, co převyšuje vlastní Já.